فروش و تولید دفاتر فانتزی و دفتر فانتزی با قیمت مناسب

قیمت دفتر فانتزی و طرح جلد دفتر فانتزی لیست قیمت دفاتر فانتزی

دانلود کاتالوگ دفتر فانتزی ، دانلود کاتالوگ دفاتر فانتزی

لیست قیمت دفتر فانتزی و لیست قیمت دفاتر فانتزی

دفاتر فانتزی پاندانا

دفتر فانتزی ته چسب و دفاتر فانتزی ته چسب

دفاتر فانتزی فنری و فنر دوبل ، دفتر فانتزی فنری و فنر دوبل

دفتر فانتزی و دفاتر فانتزی
کاتالوگ دفتر فانتزی و لیست قیمت دفتر فانتزی

دانلود کاتالوگ و لیست قیمت

کاتالوگ دفتر فانتزی|طرح دفتر فانتزی قیمت دفتر فانتزی
ردیف کد عنوان دفتر تعداد در کارتن قیمت (تومان)
1 01 دفاتر نقاشی ته چسب - 50 برگ 160 1,800
2 02 دفاتر نقاشی ته چسب - 80 برگ 105 2,500
3 03 دفاتر نقاشی فنر دوبل - 50 برگ 150 2,400
4 04 دفاتر نقاشی فنر دوبل - 80 برگ 96 3,000
5 05 دفتر نقاشی ته چسب رحلی - 50 برگ 1 2,700
6 06 دفتر نقاشی فنر دوبل رحلی - 50 برگ 1 3,250
7 07 دفتر کارتونی ته چسب - 50 برگ 160 1,800
8 08 دفتر کارتونی ته چسب - 80 برگ 105 2,500
9 09 دفتر کارتونی فنردوبل - 50 برگ 150 2,400
10 10 دفتر کارتونی فنردوبل - 80 برگ 96 3,000
11 11 دفتر فانتزی ته چسب - 50 برگ 160 1,800
12 12 دفتر فانتزی ته چسب - 80 برگ 105 2,500
13 13 دفتر ورزشی فنر دوبل - 50 برگ 150 2,400
14 14 دفتر ورزشی فنر دوبل - 80 برگ 96 3,000
15 15 دفتر کلاسیک دانشجویی فنر دوبل - 50 برگ 150 2,400
16 16 دفتر کلاسیک دانشجویی فنر دوبل - 80 برگ 96 3,000
17 17 دفتر کلاسیک دانشجویی ته چسب - 50 برگ 160 1,800
18 18 دفتر کلاسیک دانشجویی ته چسب - 80 برگ 105 2,500
19 19 دفتر کلاسیک مشاهیر ته چسب - 50 برگ 160 1,800
20 20 دفتر کلاسیک مشاهیر ته چسب - 80 برگ 105 2,500
21 21 دفتر کلاسیک اروپایی ته چسب - 50 برگ 160 1,800
22 22 دفتر کلاسیک اروپایی ته چسب - 80 برگ 105 2,500
23 23 دفتر دو خط ته چسب - 50 برگ 160 1,800
24 24 دفتر دو خط ته چسب - 80 برگ 105 2,500
25 25 دفتر دو خط فنر دوبل - 50 برگ 105 2,400
26 26 دفتر دو خط فنر دوبل - 80 برگ 96 3,000
27 27 دفتر جلد سخت کلاسیک - 100 برگ 50 4,600
28 28 دفتر جلد سخت کارتونی - 100 برگ 50 4,600
29 29 دفتر طلقی وزیری PP - 50 برگ 150 2,900
30 30 دفتر طلقی وزیری PP - 100 برگ 75 4,200
31 31 دفتر یادداشت طلقی - 100 برگ 82 2,800
32 32 دفتر یادداشت طلقی - 80 برگ 140 1,800
33 33 دفتر یادداشت طلقی - 64 برگ 370 1,000
34 34 دفتر یادداشت طلقی - 80 برگ 250 1,200